Informujemy, że przesłanie przez Państwa dokumentów rekrutacyjnych do Flash Investment Group sp. z o.o. traktujemy jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie szerszym niż wymagają tego przepisy prawa) dla celów prowadzenia procesu rekrutacyjnego. O zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo przeczytać poniżej:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Flash Investment Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000658737, numerem NIP: 5272793336 oraz numerem REGON: 366361310, (dalej jako „Flash Investment Group” lub „Administrator”).
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

1) na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz.U.2020.1320 z późn. zm.), określających obowiązki prawne ciążące na Administratorze wymagające przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako „RODO”);

2) w pozostałym zakresie, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy danych podanych przez Państwa w zakresie szerszym niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa – np. zdjęcia lub informacje dotyczące Państwa zainteresowań.

  1. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Flash Investment Group w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
  2. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  3. Posiadają Państwo prawo do:

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

3) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia). Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne. Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celach i zakresie opisanych powyżej.
  2. Flash Investment Group nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe Administratora danych:

Flash Investment Group sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa

e-mail: rodo@flashinvestment.pl